KRAV OCH GARANTIER FÖR BILGLASARBETEN

Dagens bilar är högteknologiska och komplexa, vilket ställer höga krav på yrkesskicklighet och kompetens hos utföraren vid alla typer av reparationer.
Auktoriserade Bilglasmästerier har den främsta kompetensen och är specialiserade på att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla typer av bilar, bussar och lastbilar.
Auktoriserade Bilglasmästerier får ibland frågan om en biltillverkare kan kräva att en bil repareras på en märkesverkstad och att originaldelar används.
Här nedan finns information om vad som gäller.

BILÄGAREN ÄGER RÄTTEN ATT SJÄLV VÄLJA VERKSTAD

En biltillverkare kan inte genom garantivillkor förmå bilägaren att endast använda originalreservdelar, till exempel avseende bilglas. En biltillverkare kan heller inte kräva att byte av bilglas måste utföras av en verkstad som är utsedd av tillverkaren. Sådana avtalsvillkor är olagliga och ogiltiga. Bilägaren har alltid rätt att använda material och verkstäder av motsvarande kvalitet som originaldelar och av tillverkaren sanktionerad service. Det är biltillverkaren som har bevisbördan om denne anser att material eller verkstad inte når upp till denna nivå.

LEVERANTÖRER HAR RÄTT ATT SÄLJA RESERVDELAR TILL AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER

Det är som regel olagligt att genom avtal mellan en leverantör av komponenter och en köpare av dessa komponenter, till exempel en biltillverkare, förhindra leverantörens möjlighet att sälja komponenterna direkt till slutanvändare eller oberoende reparatörer som inte är legitimerad av köparen, i detta fall biltillverkaren.

TILLFÖRLITLIGA PRODUKTER AV HÖGSTA KVALITET

En leverantör av reservdelar, exempelvis av bilglas, monteringsdetaljer och limmer, kan utfärda en försäkran om att produkten är likvärdigt tillverkad och har samma
egenskaper som en originalprodukt. Dessa reservdelar ska då betraktas som originaldelar, även om de köpts direkt från leverantören (och inte från biltillverkaren).

TILLGÅNG TILL ALL TEKNISK INFORMATION

Distributionsavtal som ingås mellan biltillverkare och deras utvalda reparatörer och/eller återförsäljare av reservdelar är som regel olagliga om en av parterna inom ramen för dessa avtal agerar på ett sätt som avskärmar oberoende operatörer från marknaden, till exempel genom att inte lämna ut teknisk information om reparationer och underhåll till dessa aktörer. Exempel på oberoende operatörer är reparatörer som inte är utsedda av biltillverkaren samt tillverkare och återförsäljare av reservdelar. Auktoriserade bilglasmästerier har tillgång till all teknisk information och får reparationsmanualerna via internet av biltillverkaren.

SÅ SÄGER LAGEN: FRI KONKURRENS GÄLLER

I EU-lagstiftningen, liksom i de nationella lagstiftningarna i medlemsländerna i EU och EES, finns konkurrensregler som förbjuder företag att begränsa konkurrensen. Den konkurrensrättsliga utgångspunkten är att i så stor utsträckning som möjligt tillförsäkra fri konkurrens mellan olika tillverkare av reservdelar, mellan olika reservdelsgrossister samt mellan olika verkstäder. Avtalsvillkor som begränsar dessa möjligheter, utan att det finns objektivt godtagbara skäl, är därför som regel konkurrensbegränsande och olagliga.
På bilglasområdet gäller således följande: en biltillverkare kan inte genom garantivillkor förmå bilägaren att endast använda originalreservdelar eller kräva att byte av bilglas måste utföras av en verkstad som är sanktionerad av tillverkaren, när det är bilägaren eller dennes försäkringsbolag som bekostar reparationen.

AUKTORISERAT BILGLASMÄSTERI

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Glasbranschföreningen ansvarar sedan 1994 för en auktorisation av Sveriges bilglasmästare. Idag finns det ungefär 300 auktoriserade bilglasmästerier över hela landet. Auktorisationen har ett nära samarbete med försäkringsbolagen och sedan flera år genomför kontrollorganet Dekra oberoende och objektiva granskningar av samtliga enheter. Det finns också en auktorisationsnämnd som genom besiktningar, enkäter, stickprovskontroller och utbildningar säkerställer att regelverket efterföljs.

MER INFORMATION

För frågor om auktorisationen och Auktoriserade Bilglasmästerier, kontakta ansvarig på Glasbranschföreningens kansli:
Tel nr (växel): 08-453 90 70
E-post:
Du kan också läsa mer på:
www.bilglasmasteri.se

Dokument

Ladda ner som ( .pdf )